Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Door onze internetsite te gebruiken en uw bestelling op te geven, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Aida lingerie. Hierdoor zijn onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing en treden alle andere rechten en/of plichten in werking zoals die vermeld staan op de website. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij:

Aida Lingerie B.V.
Wemerstraat 9
7551 ET Hengelo
074-2501651
2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met Aida Lingerie aangegane overeenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Aida Lingerie naar behoefte gewijzigd of aangevuld worden. Aanvullende Voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde aanbiedingen, producten of diensten.

2.2 Verwijzing door de koper naar zijn Algemene Voorwaarden is niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Aida Lingerie mee is ingestemd.

2.3 Onder Koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite alsmede elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Aida Lingerie een contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 De opgave van de prijs en het doen van een aanbieding dient te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling. Aida Lingerie is op geen enkele wijze aan deze bestelling gebonden en kan dan ook niet leiden tot enig recht op aansprakelijkheid namens koper.

3.2 De totstandkoming van de overeenkomst is slechts aanvaard: – als het artikel op voorraad is. – de koper precies heeft aangegeven welk product hij/zij wil ontvangen. – de koper de gegevens heeft ingevoerd op de internetsite en het desbetreffende bestelformulier via elektronische weg aan Aida Lingerie heeft verzonden of de koper het bestelformulier met alle relevante gegevens per fax heeft verzonden. – de koper de bestelling heeft betaald op de daartoe door Aida Lingerie aangegeven wijze.

3.3 Koper en Aida Lingerie komen uitdrukkelijke overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra is voldaan aan de voorwaarden in artikel 3.1 en 3.2.

3.4 Door de elektronische communicatie ontbreekt een handtekening. Koper en Aida Lingerie komen overeen dat het ontbreken van een gewone handtekening niet af doet aan de verbindende kracht van de totstandkoming van de overeenkomst.

3.5 Alle foto’s, tekeningen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en alle informatie zowel mondeling als schriftelijk wordt naar eer en geweten gedaan. Aida Lingerie garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of afbeeldingen in overeenstemming zijn. In beginsel kunnen geconstateerde afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

4. PRIJZEN

4.1 Alle prijzen op de website zijn in Euro inclusief omzetbelasting. 4.2 De geldigheidsduur van aanbiedingen is zoals vermeld staat op de website en/of zolang de voorraad strekt. 4.3 De kosten van bezorgen zijn inbegrepen in de prijs tenzij anders vermeld.

5. BETALING

5.1 Aida Lingerie biedt de koper op haar website verschillende betalingsmogelijkheden zoals aangegeven op de internetsite. 5.2 In geval van niet betalen van de bestelling door koper binnen 7 dagen nadat de bestelling is opgegeven, is Aida Lingerie bevoegd de nog tot stand te komen overeenkomst als niet bindend te beschouwen en indien nodig met onmiddellijke ingang ontbindend te verklaren.

6. LEVERING EN LEVERTIJD

6.1 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. In beginsel streeft Aida Lingerie ernaar de bestelling binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling per aangetekende post verzonden te hebben naar het opgegeven adres. Dit is slechts een indicatie en geldt niet als een fatale termijn. 6.2 Indien een product niet op voorraad is zal worden aangegeven wanneer het artikel wel beschikbaar is. Aida Lingerie zal hiertoe met de koper contact opnemen per e-mail, fax of telefoon, waarbij de nader verstrekte informatie over de levertijd slechts als een indicatie geldt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 6.3 Levering vindt plaats op het door de koper opgegeven adres. 6.4 De maximale levertijd van onze producten bedraagt 14 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is dan stelt Aida Lingerie de consument hiervan tijdig op de hoogte en biedt het de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 14 dagen teruggestort te worden.

7. RUILEN

7.1 De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren op juistheid in product, maat en kleur of door derden te laten controleren. 7.2 De koper kan het artikel ruilen of krijgt het geld terug. 7.3 Indien de koper de aankoop ongedaan wil maken door het geld terug te verlangen zal Aida Lingerie zorgdragen voor terugbetaling van het aankoopbedrag van het retour gezonden product binnen 14 dagen nadat de retourzending van koper is terug ontvangen. 7.4 Koper dient de retournering uitsluitend te verrichten aan het adres van Aida Lingerie waarbij de retourzending in de oorspronkelijke verpakking dient plaats te vinden. Aida Lingerie accepteert alleen retouren waar duidelijk op de verpakking en naam en ordernummer op staat vermeld. 7.5 Recht van retour, ook wel de afkoelingsperiode genoemd. De consument kan binnen 14 werkdagen na ontvangst een product retourneren indien akkoord gegeven door Aida Lingerie. Hier worden wel voorwaarden aan verbonden. Aanvullende retourvoorwaarden lingerie
Aida Lingerie verwacht dat de consument de verzendkosten voor het retour-sturen volledig op zich neemt. Een retour moet altijd eerst zoals in het retour stappenplan beschreven staat via mail worden aangemeld.. Aanvullende retourvoorwaarden lingerie Vanuit het oogpunt van HYGIËNE ZIJN OP EEN GROOT DEEL VAN ONS ASSORTIMENT AANVULLENDE RETOURVOORWAARDEN VAN TOEPASSING. In algemene zin wordt u verzocht om tijdens het passen van de lingerie, uw eigen ondergoed aan te houden. In het geval dat na retourzending wordt geconstateerd dat dit niet gebeurd is, behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om de artikelen te weigeren. In dit geval wordt het aankoopbedrag niet teruggestort en ontvangt u van ons schriftelijk bericht. Producten die u tijdens het passen direct in op uw huid aanbrengt, zoals silliconenproducten kunnen NIET worden geruild. Daarnaast geldt dat producten in de uitverkoop in beperkte mate kunnen worden geruild. Let hiervoor op de productomschrijving. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik hebben genomen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen worden gecrediteerd.

8. GARANTIE

8.1 Voor alle producten van Aida Lingerie gelden algemene Garantievoorwaarden.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Aida Lingerie is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of aan derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 9.2 Indien Aida Lingerie om welke reden dan ook gehouden is om enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product waardoor de schade is veroorzaakt. 9.3 De inhoud van de website is met zorg en aandacht samengesteld. Het is echter mogelijk dat deze informatie niet volledig is of onjuist vermeld staat. Aida Lingerie is niet aansprakelijk voor eventueel voortkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. 9.4 Aida Lingerie houdt zich het recht voor om wijzigingen of aanvullingen met onmiddellijke ingang te doen plaatsvinden. Dit kan zonder nadere kennisgeving doorgevoerd worden.

10. OVERMACHT

10.1 In geval van overmacht is Aida Lingerie niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen. 10.2 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waarin de wet voorziet, zoals: – brand – stakingen
– niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of derden
– storingen in het computernetwerk of in de energievoorziening alsmede alle andere omstandigheden die vallen buiten de directe invloedsfeer en verantwoordelijkheid van Aida Lingerie.

11. RECHTEN

11.1 Alle rechten uit intellectueel eigendom, zoals weergegeven op de internetsite behoren toe aan Aida Lingerie en haar toeleveranciers. Hieronder wordt verstaan Patent, Octrooi, Merken en Modellenrecht en andere rechten als auteursrecht op foto’s, tekeningen en teksten. 11.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aida Lingerie is het verboden inbreuk te maken op het intellectuele eigendomsrecht van Aida Lingerie.

12 .PRIVACY

12.1 Door uw bestelling worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Aida Lingerie met inachtneming van de wettelijk van toepassing zijnde privacyregels. Aida Lingerie verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van koper in overeenstemming met haar privacybeleid.

13. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten met Aida Lingerie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.